O projektu

Podrška veterinarskom sektoru
Crne Gore

„Podrška veterinarskom sektoru Crne Gore“ je projekat koji finansira EU i kojim rukovodi Delegacija EU u Crnoj Gori , dok je glavni korisnik projekta „Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove“. Glavni cilj projekta je unaprediti zaštitu zdravlja ljudi i životinja i bezbijednost hrane u Crnoj Gori i postići dalju usaglašenost sa EU standardima u ovoj oblasti.

Svrha projekta je učvrstiti zakonodavne, institucionalne i administrativne kapacitete u vezi sa zdravljem životinja, dobrobiti životinja, trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog porijekla, službenim kontrolama i životinjskim proizvodima i dalje usaglasiti i ojačati EU veterinarske standarde i iskorijeniti određene životinjske bolesti. Obim projekta obuhvata širok spektar tema od kontrole zdravlja životinja do kontrole bolesti koje se prenose hranom. Projekat se bavi realizacijom 40 dostignuća u okviru 22 planirane aktivnosti.

Istaknuti projektni zadaci su podijeljeni po rezultatima:


1. Nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na zdravlje i dobrobit životinja, trgovinu životinjama i proizvodima životinjskog porijekla, službene kontrole i nus proizvode usklađeno sa EU zakonodavstvom za poglavlje 12;

2. Pojačani kapaciteti veterinarskih službi u cilju pravilnog vršenja dužnosti u skladu sa procedurama usaglašenim sa EU zakonodavstvom;

3. Monitoring i kontrola za prijavljene bolesti koje pogađaju Crnu Goru, zajedno sa kontinuiranim sprovođenjem kontrole bjesnila i klasične kuge svinja i programi iskorijenjivanja;

4. Nadograđeni sistem za kontrolu zdravlja vimena i kvaliteta sirovog mlijeka“;

5. Pojačani kapaciteti ”Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove” za odgovarajuću kontrolu populacije napuštenih i pasa lutalica.

U okviru svakog rezultati postoji više planiranih aktivnosti za njihovo ostvarivanje.

Partneri