Rezultat 4

Rezultat 4

Četvrta komponenta ovog projekta odnosi se na unapređenje sistema za kontrolu zdravlja vimena i kvaliteta sirovog mlijeka. U vezi sa tim određeno je više aktivnosti:

1. Procjena stanja zdravlja vimena i sektora za proizvodnju sirovog mlijeka;

2. Sprovođenje akcionog plana za unapređenje zdravlja vimena, kvaliteta sirovog mlijeka i higijenskih zahtjeva;

3. Procjena postojećih kapaciteta za kontrolu sirovog mlijeka;

4. Organizovanje obuka za proizvođače mlijeka, lica koja vrše uzorkovanje, kontrola i nadzor cjelokupne mliječne industrije;

5. Procijeniti dalje potrebe za unapređenje sektora mljekarstva.

Rad na ovoj komponenti je povjeren vođi tima Robertu Bambaueru, ekspertu Antoniju Barberiju, kao i mlađem ekspertu Goranu Filipoviću. Vođa tima je u početnoj fazi projekta posjetio više mljekara kako bi procijenio stanje u sektoru mljekarstva. Na osnovu dobijenih podataka napravljena je Studija procjene stanja zdravlja vimena i kvaliteta sirovog mlijeka na odabranim farmama u Crnoj Gori.

Partneri